A.Duczmal / Amadeus vol. 9 ##2004

A.Duczmal / Amadeus vol. 9

2004 rok

karłowicz, mendelsson
  1. M. Karłowicz - Serenada na orkiestrę smyczkową op. 2
  2. Marsz - Allegro Moderato
  3. Romans - Andante Con Moto
  4. Walc - Allegro Moderato
  5. Finał - Allegretto
  6. F. Mendelssohn - Bartholdy - Oktet Es-dur op. 20
  7. Allegro moderato, ma con fuoco
  8. Andante
  9. Scherzo. Allegro leggierissimo
  10. Presto